Hard White

Hard White

Nicki Minaj

Hip Hop
01-02-2019
101

New music video from Nicki Minaj called "Hard White"

Follow Us